Archiv autora: Hasan Zahirović

Dramatický soubor Dramkrou nám reprízou zahájí letní semestr

DETEKTOR LŽI – absurdní drama
Pokrytectví je jako mor. Dnes už je těžké někomu věřit. Většinou si všichni hrajeme na vlastním písečku. Vždyť nejvíce milujeme sami sebe. Tak lžeme, lžeme a lžeme. Mezitím někomu lezeme do prdele. Skočíme si na oběd a zase pokračujeme.

Autor a režie: Jakub Plaskura
Hudba: Lukáš Valina
Hrají:
Eliška: Eliška Jechová
Jakub: Jakub Plaskura
Eva: Eva Budirská
Lukáš: Lukáš Wodecki
Bára: Bára Branná

CHCETE SLOVO? – politický kabaret
Politická debata je místo, kde si lidé mažou med kolem úst a nejvíce ho mažou nám – občanům a divákům. Co když jsou karty najednou rozdány trochu jinak? Všechno je to přece jedna velká kampaň a ta částka taky nesouhlasí!.

Autor a režie: Adam Poštolka
Námět: Jakub Plaskura
Hudba: Jan Binar
Hrají:
Anton Bakšiš: Adam Poštolka
Jana Mýlková: Lucie Vlková
Štefan Masaryk: Tomáš Valenta
Dominika Ducká: Michaela Machová
Zbyhněv Slovánek: Jan Tomanek

Odkaz na událost:

 

KNIHOVNA KDD

excelový seznam odborné literatury i děl.

ZDE Knihovna KDD 2017

Výpůjční řád příruční knihovny Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo

 1. Posláním příruční knihovny oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo při Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě je přispívat k rozvoji vzdělávací a vědeckobadatelské činnosti studentů i pedagogů daného oboru.
 2. Příruční knihovna oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo při Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě byla zřízena z darů pedagogů a příznivců oboru.
 3. Knihy, časopisy a DVD se půjčují jen studentům a pedagogům oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo. Výjimku může udělit vedoucí oboru či přední pedagog oboru (dr. Jana Cindlerová).
 4. Čtenář v rámci první výpůjčky stvrzuje podpisem do výpůjčního systému, že je obeznámen s výpůjčním řádem a že se zavazuje tento řád dodržovat. Student při zápisu předkládá studijní průkaz.
 5. Výpůjční doba knih a časopisů je 2 týdny, v případě DVD 1 týden. Po uplynutí této doby může knihovna výpůjčku prodloužit, nežádá-li titul jiný čtenář.
 6. Neodevzdá-li čtenář vypůjčené materiály ve stanovené lhůtě, bude mu automaticky načítána upomínka 1 Kč á den. Získané finance budou použity výhradně na podporu obnovy fondů knihovny.
 7. Ztrátu nebo poškození titulu (včetně poškození obalu) je povinen nahradit ten čtenář, jemuž byl zapůjčen. Ztracený nebo zničený titul nahradí čtenář pořízením jeho kopie v dostatečné kvalitě.
 8. Poškození, zničení nebo ztrátu vypůjčeného dokumentu je uživatel povinen bezodkladně ohlásit a škodu uhradit knihovně ve stanovené lhůtě. O způsobu náhrady škody rozhoduje knihovna. Náhrada je možná:
 9. a) dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání;
 10. b) dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu v jiném vydání;
 11. c) dodáním kopie téhož dokumentu v dostatečné kvalitě vyhovující dalšímu využití v rámci výpůjček.
 1. Čtenářem přestává být ten, kdo úmyslně poškodí knihy, časopisy nebo jednáním svým nebo svých dětí způsobí knihovně škodu, kterou nenahradí. Z řad čtenářů může být vyloučen ten, kdo soustavně porušuje výpůjční řád.
 2. Před ukončením studia musí mít student vyrovnán závazek vůči knihovně. Tituly je potřeba vrátit bez prodlení do 7 pracovních dnů po vykonání státní závěrečné zkoušky.

Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo,

V Opavě 20. 02. 2017

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

POŽADAVKY NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:
1) písemná talentová část – talentová zkouška (TZ) formou testu prověřuje nadání uchazeče a hlubší znalosti z divadelní oblasti, z oblasti českého (slovenského) jazyka, literatury, filmu a všeobecné znalosti z oblasti kultury a společenského dění. Součástí testu je analýza úryvku z vybraného dramatu nebo analýza ukázky záznamu divadelního představení.
2) ústní část – ústní zkoušku (ÚZ) vykonávají jen úspěšní absolventi talentové zkoušky. Zjišťuje další schopnosti uchazeče, zároveň se také jedná o rozpravu nad zaslanými materiály (seznam zhlédnutých inscenací či přečtených dramatických textů, vlastní tvorba literární nebo dramatická, recenze, úvahy, analýzy apod.)
Zájemci o studium oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo dodají /stačí mailem/ seznam zhlédnutých inscenací a přečtených dramatických textů, dále vlastní tvorbu (literární díla, dramatická díla, recenze, úvahy, analýzy, atd.). Podklady se můžou poslat mailem nebo doručit na pracoviště Ústavu bohemistiky a knihovnictví (kontakt: Ústav bohemistiky a knihovnictví, Masarykova třída 37, 746 01, Opava) s patřičným předstihem, a to nejpozději 14 dní před konáním přijímacích zkoušek (o datu konání přijímacích zkoušek budou zájemci informování příslušnou pozvánkou studijního oddělení). Obálku je nutné označit heslem „Kulturní dramaturgie – přijímací řízení“.
Obě části přijímací zkoušky probíhají v týž den.
Bodové ohodnocení zkoušek: písemná talentová zkouška (TZ): min. bodů – 20, max. bodů – 50, ústní zkouška (ÚZ): min. bodů – 25, max. bodů – 50
DOPORUČENÁ LITERATURA
 • BERNARD, Jan: Co je divadlo? Praha: SNP, 1983
 • BROCKETT, Oscar G.: Dějiny divadla. Praha: Lidové noviny, 2001
 • CÍSAŘ, Jan: Přehled dějin českého divadla. Praha: AMU, 2006
 • DVOŘÁK, Jan: Alt. divadlo: slovník českého alternativního divadla. Praha: Pražská scéna, 2000
 • DVOŘÁK, Jan: Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak : kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004
 • GRONEMEYER, Andrea: Divadlo. Brno: Computer Press, 2004
 • HOŘÍNEK, Zdeněk: Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech. Praha: Divadelní ústav, 1995
 • HOŘÍNEK, Zdeněk: Úvod do praktické dramaturgie. Praha: ÚKVČ, 1980
 • KAZDA, Jaromír: Kapitoly z dějin divadla. Jinočany: H & H, 1998
 • MOUSSINAC, Léon: Divadlo od počiatku po naše dni. Bratislava, 1965
 • PAVIS, Patrice: Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003
 • PAVLOVSKÝ, Petr a kol.: Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník. Praha: Libri, 2004.
 • PTÁČKOVÁ, Věra: Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982
 • ZAVARSKÝ, Ján: Kapitolky zo scénografie. Bratislava, 1989
 • RICHTER, Luděk: Praktická dramaturgie v kostce. Praha: DDD, 2003
 • STEHLÍKOVÁ, Eva: Antické divadlo. Praha: Karolinum, 2005
 • VODIČKA, Libor: České divadlo 20. století. Brno: CERM,

Okruhy ke státnicím 2017/18

Průběh státní závěrečné bakalářské zkoušky

Oboru, platí, od školního roku 2017/18.

Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo

 

Státní závěrečnou bakalářskou zkoušku tvoří:

1) teoretická část, která zahrnuje následující okruhy otázek:

– dějiny světového a českého divadla;

– teorie divadla a dramatu;

– dramaturgie kultury;

– analýza divadelní inscenace nebo dramatického textu (student u zkoušky předloží seznam nejméně 50 zhlédnutých inscenací, záznamů divadelních inscenací nebo seznam přečtených dramatických textů. Komise vybere jeden z těchto titulů a student jej následně podrobí detailní analýze.)

2) praktická zkouška

V rámci praktické zkoušky student prezentuje projekt, jehož téma si zvolí a detailně rozpracuje v rámci výuky předmětu Dramaturgický workshop III. Jedná se např. o tyto projekty:

– sestavení dramaturgického plánu pro vybraný typ divadla a jeho zdůvodnění;

– dramaturgický projekt inscenace (od zdůvodnění výběru titulu, vypracování dramaturgické koncepce, přes žádost o grant, zajištění autorských práv k inscenaci až po program a přípravu podkladů pro prezentaci inscenace v médiích);

– sestavení dramaturgické koncepce pro divadelní festival, filmovou přehlídku nebo multižánrový festivalový projekt;

– prezentace vlastní tvorby (dramatický text, adaptace, realizace inscenace);

– překlad divadelní hry.

 

Tematické okruhy pro státní závěrečnou bakalářskou zkoušku

oboru

Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo

 

 

 

 1. DĚJINY SVĚTOVÉHO DIVADLA

 

 1. Antické divadlo.
 2. Světské a náboženské divadlo v období středověku.
 3. Divadlo evropské renesance.
 4. Commedie dell’arte a její následovníci.
 5. Evropské barokní divadlo.
 6. Divadlo období klasicismu a osvícenství.
 7. Evropské romantické divadlo.
 8. Počátky realismu v divadle a dramatu.
 9. Vrcholné projevy evropského realistického divadla.
 10. Překonání realismu. Divadlo v období moderny.
 11. Podoby a proměny divadla evropské avantgardy.
 12. Od epického divadla k politickému.
 13. Od absurdity k chudému divadlu.
 14. Divadlo závěrečné fáze modernismu a divadlo postmoderní.
 15. Současné podoby světového divadla a dramatu.

 

 

 1. DĚJINY ČESKÉHO DIVADLA

 

 1. Počátky české divadelní kultury a podoby středověkého divadla na našem území.
 2. Humanistické a renesanční divadlo na našem území.
 3. Barokní divadlo a drama v Čechách a na Moravě.
 4. Počátky novodobého českého divadla v době osvícenství.
 5. J. K. Tyl a jeho přínos českému divadlu. Zrod a realizace ideje národního divadla v českém divadelním hnutí.
 6. Romantismus a české divadlo.
 7. Nástup realismu na českých scénách.
 8. Česká moderna a její vliv na utváření podoby českého divadelnictví v 90. letech 19. století a v prvních dvou desetiletích 20. století.
 9. Činohra národního divadla za uměleckého vedení Jaroslava Kvapila.
 10. Divadlo a drama v nových podmínkách Československé republiky. Hlavní vývojové tendence v českém divadelnictví mezi světovými válkami.
 11. Česká divadelní avantgarda.
 12. České divadlo v zápase proti fašismu.
 13. Vzestup českého divadla na sklonku 50. let a v 60. letech 20. století (ve srovnání s předcházejícím obdobím od roku 1945).
 14. České divadlo a drama po roce 1989 (ve srovnání se situací v době normalizace).
 15. Současné české divadlo a drama.

 

III. TEORIE DIVADLA A DRAMATU


 1. Pojem divadlo a jeho proměny. Základní předpoklady vzniku a existence divadla. Umělecká specifičnost divadla a jeho místo v rámci ostatních umění.
 2. Čas a prostor v divadle a v dramatu.
 3. Složky divadelního výrazu, jejich hierarchie v divadelním artefaktu. Výstavba inscenace a její složky.
 4. Metody a techniky moderního herectví a jejich představitelé.
 5. Divadlo jako instituce.
 6. Myšlení o divadle. Hlavní představitelé světové a české divadelní teorie.
 7. Mimoumělecké kontexty divadla: divadlo jako sociologický jev, divadlo jako hra a rituál, divadlo jako komunikace.
 8. Specifičnost divadelního textu. Drama, pokusy o jeho definice. Stavba dramatu.
 9. Vyjadřovací prostředky herce (herecká průprava).
 10. Divadelní druhy a žánry, žánry dramatu.
 11. Proměny dramatu. Vývoj dramatu v kontextu dějin divadla.

 

 

 1. DRAMATURGIE KULTURY

 

 1. Co je dramaturgie: definice a smysl pojmu, obsah dramaturgické činnosti, postavení dramaturgie v systému divadla. Dramaturgie divadelní a dramaturgie kulturní.
 2. Dramaturgická volba a umělecký program divadla s přihlédnutím k různým typům divadla.
 3. Proces a harmonogram vzniku divadelní inscenace, podíl a vztah jednotlivých složek v ní (s důrazem na dramaturgickou práci).
 4. Sestavování a tvorba dramaturgického plánu. Získávání informací o dramatických textech, spolupráce s divadelními agenturami, autory a překladateli.
 5. Výběr předlohy (dramatické či literární) pro divadelní inscenaci a další práce s ní (textové úpravy, revize překladu, analýza, interpretace, dramaturgicko-režijní koncepce).
 6. Management divadelní/kulturní akce, spolupráce s médii, redakční práce: příprava a realizace programu, propagačních materiálů a informací po tiskovou konferenci, public relations, reklama.
 7. Festival jako umělecké dílo. Dramaturgie festivalu (divadelní, filmový, hudební a kulturní multižánrový festival).
 8. Fundraising a jeho role v rámci kulturní akce či chodu kulturní instituce.
 9. Práce s publikem. Podstata, cíl, základní techniky a konkrétní příklady uměleckého vzdělávání.
 10. Vztah divadla a filmu. Vztah divadla a rozhlasu.

 

Bejrútský nářez

Israel Horovitz: Bejrútský nářez

Drama čtyř lidí na pozadí válečného konfliktu uprostřed zuřící arabsko-izraelské války.
Lidí, kteří se ocitnou v jednom z pokojů libanonského hotelu v době bombardování města a čekají na
odsun.
S pomalu plynoucím časem vystupují na povrch nejen jejich charaktery, ale také řada otázek.
Je lepší být mrtvý, nebo zotročený?
A je v tom vlastně rozdíl?


Jednoaktovou hru amerického dramatika Israela Horovitze z roku 2006 mohli diváci spatřit poprvé na
divadelním jevišti v prosinci 2014. Posluchači tehdejšího 2. ročníku oboru Kulturní dramaturgie se
zaměřením na divadlo Slezské univerzity v Opavě ji nastudovali ve spolupráci s ostravským
divadelním sdružením THeatr Ludem. Díky podpoře Nadace Život umělce ji uvedli ve světové
premiéře v komorním prostoru ostravské Staré Arény.
Inscenace se setkala s obrovským ohlasem: zaujala nejen v místním kontextu (řada repríz v Ostravě a
Opavě), ale dokázala oslovit publikum (i odborné) také v Praze či na divadelním festivalu Hobblík &
Mumraj! v Hodoníně. Zde sklidil Bejrútský nářez roku 2015 hned dvojí úspěch: ocenění pro Jakuba
Plaskuru za herecký výkon v roli Benjyho a doporučení inscenace k účasti na festivalu Mladá scéna
2015 v Ústí nad Orlicí.
Další z mimořádných repríz proběhla 2. března 2015 v pražském divadle D21. Její atmosféru zachytila
recenze Tomáše Dvořáka  publikovaná na stránkách Pardubického deníku následujícího dne:
„Studentské představení mělo neobyčejnou sílu, komorní prostory pražského divadla D21 pak ještě více
umocňovaly jeho naléhavost. Člověk si připadal, jako by se v hotelovém pokoji ocitl společně se čtyřmi hlavními
hrdiny… Klobouk dolů před touto studentskou jednoaktovkou, za jakou by se nemusely stydět ani leckteré
profesionální scény…“

 

Studenti tehdejšího 2. ročníku KDD se na realizaci díla podíleli nejen jako herci, ale také jako
dramaturgové, tvůrci scénografie a light designu, produkční a technikové. Režie se ujala dvojice
absolventek oboru z roku 2010.

 

Režie Gabriela Krečmerová a Pavla Masaříková
Dramaturgie Jakub Plaskura a Tereza Kmoníčková
Light design Marek David
Produkce Kateřina Vozňáková
Scénografie Eliška Bambuleová
Osoby a obsazení:
Nasa Isabela Moravcová
Benjy Jakub Plaskura
Jake Matěj Keberle
Sandy Kristýna Plešková
Premiéra: 17. 12. 2014 v divadle Stará aréna (Ostrava).
Reprízy: 14. 1. 2015 (Stará aréna Ostrava), 10. 2. 2015 (Stará aréna Ostrava), 21. 3. 2015 (festival
Hobblík a Mumraj! v Hodoníně, kde inscenace získala doporučení na celostátní přehlídku
studentských divadelních souborů Mladá scéna v Ústí nad Orlicí a Jakub Plaskura obdržel čestné
uznání za herecký výkon), 21. 4. 2015 (Opavský majáles, Loutkové divadlo Opava), 19. 6. 2015 (v
rámci komponovaného pořadu Nářez v Troppau, Klub Art Opava), 2. 3. 2016 (Divadlo D21 Praha), 9.

3. 2016 (Loutkové divadlo Opava – oficiální derniéra), 10. 5. 2017 (Opavský majáles, Loutkové divadlo
Opava).

Cyklus Setkání s osobností

Cyklus Setkání s osobností

Smyslem unikátní série diskusí s mimořádným hostem z umělecké sféry je představit jeho životní
cestu, dosavadní zkušenosti a způsob přemýšlení.
Pozvaná osobnost, které si ceníme z osobního i profesního hlediska, má sloužit studentům jako vzor
– jako příklad hodný následování.

Letní semestr 2014/2015
Magdalena Frydrych Gregorová – dramatička a dramaturgyně
Štěpán Pácl – činoherní režisér
Zimní semestr 2015/2016
Milan Šotek – dramatik, dramaturg Národního divadla v Praze, principál nezávislé pražské scény
Cabaret Calembour
Letní semestr 2015/2016
Eva Mikulášková – operní dramaturgyně Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
Lenka Lagronová – dramatička
Zimní semestr 2016/2017
Dominik Beneš – operní režisér
Letní semestr 2016/2017
Tereza Sochová – vedoucí produkce a tajemnice divadla DISK, šéfka PR DAMU, ředitelka nezávislé
pražské scény Cabaret Calembour

Historie oboru

1990/1991
Založení Slezské univerzity v Opavě a Filozoficko-přírodovědecké fakulty.
2006/2007
Založení oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo (KDD). Vedoucí oboru Mgr.
Pavla Bergmannová.
2007/2008
Ve dnech 8. až 11. listopadu 2007 proběhl poprvé festival Na cestě, iniciovaný a organizovaný
samotnými studentkami historicky prvního ročníku oboru KDD v jejich druhém roce studia. Ze spontánní,
jednorázové, původně studentské aktivity se záhy vyvinula očekávaná každoroční opavská událost, jako
profilová aktivita oboru rovněž následně zařazená do studijního plánu.
2009/2010
Představení prvních výsledků projektu 3jsou3, následně realizovaného každoročně díky podpoře
agentury DILIA a jejímu Divadelního grantu. Umožňuje studentům KDD vybrat si z její nabídky a
předvést formou scénických čtení trojici dosud neuvedených divadelních textů (z nichž jeden může vzejít
z pera studenta KDD, přičemž agentura Dilia jej poté přejme do své správy a zařadí do svého katalogu).
Projekt 3jsou3 tak umožňuje oboru KDD realizaci vlastních inscenačních počinů. Jejich prezentace tvoří
pak součást náplně festivalu Na cestě, který studenti kompletně zajištují z hlediska produkčního a
dramaturgického.
Studenti KDD (sdruženi v souboru Přeseděla jsem si nohu) se představili na brněnské divadelní
přehlídce ŠPÍL-BERG s inscenací Racek aneb Zkouška souboru (koláž úryvků ze hry A. P. Čechova)
v režii pedagožky oboru Hany Volkmerové.
2013/2014
Čtyřdenní intenzivní divadelní soustředění oboru KDD (duben 2014) v Rychlebských horách.
Založení studentského divadelního souboru Dramkrou studentem KDD Jakubem Plaskurou.
Premiéra první inscenace Zítra bylo líp (11. 6. 2014) proběhla v Loutkovém divadle Opava v rámci
Opavského majálesu. Od svého založení se soubor těší nejen popularitě u svého cílového diváka, ale
také odbornému zájmu, potvrzovanému festivalovými oceněními.
2014/2015
Prostřednictvím oboru KDD se Slezská univerzita jako první instituce v Opavě a jako jedna z mála
vysokých škol v republice zapojila do celosvětové kulturní akce Noc divadel (15. 11. 2014). V jejím
rámci vyhlásili také pedagogové KDD – iniciátoři obou unikátních událostí – vítěze 1. ročníku
recenzentské soutěže Fokus Divadlo. K mimořádnosti večera přispěly i další události: křest 1. čísla
divadelního měsíčníku NaDivOko (založeného studenty KDD) a dvojice scénických čtení
dramatických textů z pera studentek KDD (Kolotoč Alžběty Novotné a Nebeská kavárna Amálie Křížové).
V lednu 2015 se vedoucím oboru stává Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
V tomto akademickém roce došlo rovněž k založení oblíbeného cyklu diskusních pořadů Setkání
s osobností, který přivádí na Slezskou univerzitu výjimečné hosty: „lidi od divadla“, které považujeme za
profesně i morálně výjimečné, a tedy nanejvýš inspirativní.
Premiéra inscenace Bejrútský nářez, kterou nastudovali studenti 3. ročníku KDD ve spolupráci
s divadelním sdružením THeatr Ludem Ostrava.
Prezentace dramatické tvorby studentů KDD (Kolotoč a Nebeská kavárna) v rámci
komponovaného pořadu Nebe v Ostravě (Stará Aréna Ostrava, 5. 3. 2015).
2015/2016
Založení Kroniky oboru KDD.
Náslechy a praxe v oblasti divadelního lektorství (resp. uměleckého vzdělávání) v Národním
divadle moravskoslezském Ostrava (Ateliér pro děti a mládež při NDM) pod vedením divadelních
lektorek NDM Terezy Strmiskové, Radany Otipkové a Jany Cindlerové (leden 2015).
Vznik nové webové stránky oboru (http://kdd.fpf.slu.cz). Autorem vizuální podoby je student
KDD Marek David (leden 2015).
2. ročník Noci divadel a soutěže o nejlepší divadelní recenzi Fokus Divadlo (21. 11. 2015, Café
Evžen Opava).
Kostýmovaný tematický průvod, připravený a realizovaný studenty KDD v rámci opavských
Svatomartinských dnů (11. 11. 2015).
Odborný výlet do Prahy (listopad 2015) zahrnoval návštěvu Musea Kampa, prohlídku

Činoherního klubu pod vedením Petry Honsové a návštěvu Divadla na Vinohradech (nejen večerního
představení, ale před ním i konference o Františku Zavřelovi).
Odborný výlet do Uherského Hradiště (prosinec 2015) zahrnoval návštěvu několika inscenací
Slováckého divadla, galerie Joži Uprky a galerie Slováckého muzea.
Literární kabaret posluchačů Slezské univerzity v Opavě a pedagogů KDD, který v rámci
předmětu Umělecký přednes připravila externí pedagožka MgA. Gabriela Zelená Sittová (17. 12. 2015,
kavárna AlterNativa).
Studentské konference Ústavu bohemistiky a knihovnictví (1. 3 2016) se s velkým ohlasem
auditoria zúčastnila studentka oboru KDD Tereza Kmoníčková (3. roč.) s příspěvkem „Tvorba Magdaleny
Frydrych Gregorové“.
Obor KDD ve spolupráci s festivalem Další břehy 2016 uvádí křest výjimečného díla
japanoložky Denisy Vostré Předpoklady japonské scéničnosti (10. 4. 2016, Sakura Dojo).
Rodinné kořeny – veřejná realizace strukturovaného dramatu Amálie Křížové, studentky KDD
(2. roč.), pod pedagogickým vedením MgA. Gabriely Sittové v rámci předmětu Dramatická výchova (17.
5. 2016, Don Bosco Ostrava).
2016/2017
Návštěva Minoritského kláštera v Opavě (19. 9. 2016).
Kostýmovaný tematický průvod, připravený a realizovaný studenty KDD v rámci opavských
Svatomartinských dnů (11. 11. 2016).
Odborný výlet do Uherského Hradiště (listopad 2016) zahrnoval návštěvu několika inscenací
Slováckého divadla, galerie Joži Uprky a galerie Slováckého muzea.
Dvoudenní odborný výlet do Prahy (10. a 11. 1. 2017) zahrnoval návštěvu představení ve
Švandově divadle a v Divadle na Vinohradech, exkurzi do Divadelního oddělení Národního muzea s
přednáškou Lenky Šaldové a účast na křtu knihy Jany Cindlerové Dramaturgie her Karla Čapka (DnV).
Studentka KDD Jasmína Finkeová (3. roč.) se úspěšně účastní Studentské konference Ústavu
bohemistiky a knihovnictví (28. 2. 2017) s příspěvkem „Festival v teorii, historii a praxi“.
Návštěva divadelního oddělení Slezského muzea v Opavě (21. 2. 2017) v doprovodu jeho
kurátorky Mgr. Sylvy Pracné.
Zahájení provozu interní knihovny KDD (únor 2017). 1. knihovnice – studentka KDD Petra
Fusová (1. roč.).
Studenti oboru KDD působí jako recenzenti na festivalu Malá inventura v Praze (22. 2. – 1. 3.
2017).