Archiv rubriky: přijmací zkoušky

Charakteristika oboru

Studijní program Kulturní dramaturgie v divadelní praxi (KDDP) je jediný svého druhu v České republice.

 • Poskytuje studentům teoretické a praktické vzdělání v oblasti dramaturgie, animace, prezentace a organizace kultury a umění, přičemž těžištěm a východiskem jeho vzdělávacího systému je umění divadelní, v širším smyslu pak scénické.
 • Připravuje pro praxi kulturní dramaturgy a animátory, lektory uměleckého vzdělávání, lektory dramatické výchovy, organizátory kulturních aktivit – a to po stránce umělecké i technické.
 • Vzdělává produkční a manažery pro střední řídící funkce v kulturních střediscích, kulturních organizacích a uměleckých institucích i dalších subjektech působících v oblasti kreativních průmyslů.
 • Nabyté znalosti, dovednosti a kompetence uplatní absolventi KDDP rovněž při praxi v profesionálním divadle (lektor dramaturgie, dramaturg, asistent režie, autor dramatických textů, produkční, manažer) a v příbuzných či souvisejících uměleckých oblastech (rozhlas, televize, literatura).
 • Dále je absolvent schopen uplatnit se v oblasti novinářské jako redaktor či recenzent (především divadelní), stejně jako v dalších oblastech, které pracují s textem, jeho tvorbou a prezentací: např. na postu tiskového mluvčího divadla či jiné umělecké/kulturní instituce.

Informace k přijímacím zkouškám

studijní program DRAMATICKÁ UMĚNÍ

obor Kulturní dramaturgie v divadelní praxi

bakalářské studium (BcA.)
délka: 3 roky
prezenční forma

Kritéria pro přijímací zkoušky 

Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru.

Prověřuje (pre)dispozice uchazeče pro budoucí kvalitní působení na pozici kulturního dramaturga (resp. na široké škále jejích modifikací, specifikovaných níže), a to z hlediska vzdělání, kreativity a organizačního citu, stejně jako z hlediska motivace ke studiu, potažmo k působení v oblasti kultury.

Přijímací řízení je zahájeno rozpravou nad kulturními či tvůrčími materiály (seznam zhlédnutých inscenací, přečtených dramatických textů, navštívených kulturních akcí apod., ukázky vlastní literární, hudební, výtvarné, dramatické či jiné umělecké tvorby či činnosti, publicistické činnosti, organizátorské práce či spolupráce apod.), které uchazeč zašle nejpozději týden předem na adresu sekretariátu Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (Masarykova třída 343/37, 746 01  Opava / helena.brendlova@fpf.slu.cz). Dále pak zkoumá vybavenost uchazeče v následujících oblastech:

 • kulturní rozhled a orientace v oblasti umění i společenského dění, a to s důrazem na oblast divadla, resp. scénického umění, a se zřetelem k úrovni uchazečova jazykového vyjadřování (z hlediska gramatiky, stylistiky, logiky), 
 • základní orientace ve fungování kulturních institucí, v kulturním a společenském systému ČR, foundraisingu,
 • kreativita při řešení problémů, řídicí a rozhodovací schopnosti, systematičnost a schopnost manažerského myšlení, komunikační schopnosti s důrazem na pohotové a věcné vyjadřování.

Uplatnění absolventů

Studijní program Kulturní dramaturgie v divadelní praxi (KDDP) je jediný svého druhu v České republice.

 • Poskytuje studentům teoretické a praktické vzdělání v oblasti dramaturgie, animace, prezentace a organizace kultury a umění, přičemž těžištěm a východiskem jeho vzdělávacího systému je umění divadelní, v širším smyslu pak scénické.
 • Připravuje pro praxi kulturní dramaturgy a animátory, lektory uměleckého vzdělávání, lektory dramatické výchovy, organizátory kulturních aktivit – a to po stránce umělecké i technické.
 • Vzdělává produkční a manažery pro střední řídící funkce v kulturních střediscích, kulturních organizacích a uměleckých institucích i dalších subjektech působících v oblasti kreativních průmyslů.
 • Nabyté znalosti, dovednosti a kompetence uplatní absolventi KDDP rovněž při praxi v profesionálním divadle (lektor dramaturgie, dramaturg, asistent režie, autor dramatických textů, produkční, manažer) a v příbuzných či souvisejících uměleckých oblastech (rozhlas, televize, literatura).
 • Dále je absolvent schopen uplatnit se v oblasti novinářské jako redaktor či recenzent (především divadelní), stejně jako v dalších oblastech, které pracují s textem, jeho tvorbou a prezentací: např. na postu tiskového mluvčího divadla či jiné umělecké/kulturní instituce.

Doporučená literatura: 

BRIEN, D.; Kulturní politika: management, hodnoty a modernita v kreativních průmyslech. Brno: Barrister & Principal, 2015. 

DVOŘÁK, J. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004.

HOŘÍNEK, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Brno: JAMU, 2009. 

NEKOLNÝ, B. Divadlo a kreativní sektor. Praha: DAMU, 2014.

PAVIS, P. Divadelní slovník. Vyd. 1. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2003.

RICHTER, L. Praktická dramaturgie v kostce. Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 2003. 

SMOLÍKOVÁ, M. Management umění. Praha: ProCulture, 2008.