Archiv rubriky: studenti

KNIHOVNA KDD

excelový seznam odborné literatury i děl.

ZDE Knihovna KDD 2017

Výpůjční řád příruční knihovny Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo

 1. Posláním příruční knihovny oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo při Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě je přispívat k rozvoji vzdělávací a vědeckobadatelské činnosti studentů i pedagogů daného oboru.
 2. Příruční knihovna oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo při Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě byla zřízena z darů pedagogů a příznivců oboru.
 3. Knihy, časopisy a DVD se půjčují jen studentům a pedagogům oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo. Výjimku může udělit vedoucí oboru či přední pedagog oboru (dr. Jana Cindlerová).
 4. Čtenář v rámci první výpůjčky stvrzuje podpisem do výpůjčního systému, že je obeznámen s výpůjčním řádem a že se zavazuje tento řád dodržovat. Student při zápisu předkládá studijní průkaz.
 5. Výpůjční doba knih a časopisů je 2 týdny, v případě DVD 1 týden. Po uplynutí této doby může knihovna výpůjčku prodloužit, nežádá-li titul jiný čtenář.
 6. Neodevzdá-li čtenář vypůjčené materiály ve stanovené lhůtě, bude mu automaticky načítána upomínka 1 Kč á den. Získané finance budou použity výhradně na podporu obnovy fondů knihovny.
 7. Ztrátu nebo poškození titulu (včetně poškození obalu) je povinen nahradit ten čtenář, jemuž byl zapůjčen. Ztracený nebo zničený titul nahradí čtenář pořízením jeho kopie v dostatečné kvalitě.
 8. Poškození, zničení nebo ztrátu vypůjčeného dokumentu je uživatel povinen bezodkladně ohlásit a škodu uhradit knihovně ve stanovené lhůtě. O způsobu náhrady škody rozhoduje knihovna. Náhrada je možná:
 9. a) dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání;
 10. b) dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu v jiném vydání;
 11. c) dodáním kopie téhož dokumentu v dostatečné kvalitě vyhovující dalšímu využití v rámci výpůjček.
 1. Čtenářem přestává být ten, kdo úmyslně poškodí knihy, časopisy nebo jednáním svým nebo svých dětí způsobí knihovně škodu, kterou nenahradí. Z řad čtenářů může být vyloučen ten, kdo soustavně porušuje výpůjční řád.
 2. Před ukončením studia musí mít student vyrovnán závazek vůči knihovně. Tituly je potřeba vrátit bez prodlení do 7 pracovních dnů po vykonání státní závěrečné zkoušky.

Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo,

V Opavě 20. 02. 2017

 

Okruhy ke státnicím 2017/18

Průběh státní závěrečné bakalářské zkoušky

Oboru, platí, od školního roku 2017/18.

Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo

 

Státní závěrečnou bakalářskou zkoušku tvoří:

1) teoretická část, která zahrnuje následující okruhy otázek:

– dějiny světového a českého divadla;

– teorie divadla a dramatu;

– dramaturgie kultury;

– analýza divadelní inscenace nebo dramatického textu (student u zkoušky předloží seznam nejméně 50 zhlédnutých inscenací, záznamů divadelních inscenací nebo seznam přečtených dramatických textů. Komise vybere jeden z těchto titulů a student jej následně podrobí detailní analýze.)

2) praktická zkouška

V rámci praktické zkoušky student prezentuje projekt, jehož téma si zvolí a detailně rozpracuje v rámci výuky předmětu Dramaturgický workshop III. Jedná se např. o tyto projekty:

– sestavení dramaturgického plánu pro vybraný typ divadla a jeho zdůvodnění;

– dramaturgický projekt inscenace (od zdůvodnění výběru titulu, vypracování dramaturgické koncepce, přes žádost o grant, zajištění autorských práv k inscenaci až po program a přípravu podkladů pro prezentaci inscenace v médiích);

– sestavení dramaturgické koncepce pro divadelní festival, filmovou přehlídku nebo multižánrový festivalový projekt;

– prezentace vlastní tvorby (dramatický text, adaptace, realizace inscenace);

– překlad divadelní hry.

 

Tematické okruhy pro státní závěrečnou bakalářskou zkoušku

oboru

Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo

 

 

 

 1. DĚJINY SVĚTOVÉHO DIVADLA

 

 1. Antické divadlo.
 2. Světské a náboženské divadlo v období středověku.
 3. Divadlo evropské renesance.
 4. Commedie dell’arte a její následovníci.
 5. Evropské barokní divadlo.
 6. Divadlo období klasicismu a osvícenství.
 7. Evropské romantické divadlo.
 8. Počátky realismu v divadle a dramatu.
 9. Vrcholné projevy evropského realistického divadla.
 10. Překonání realismu. Divadlo v období moderny.
 11. Podoby a proměny divadla evropské avantgardy.
 12. Od epického divadla k politickému.
 13. Od absurdity k chudému divadlu.
 14. Divadlo závěrečné fáze modernismu a divadlo postmoderní.
 15. Současné podoby světového divadla a dramatu.

 

 

 1. DĚJINY ČESKÉHO DIVADLA

 

 1. Počátky české divadelní kultury a podoby středověkého divadla na našem území.
 2. Humanistické a renesanční divadlo na našem území.
 3. Barokní divadlo a drama v Čechách a na Moravě.
 4. Počátky novodobého českého divadla v době osvícenství.
 5. J. K. Tyl a jeho přínos českému divadlu. Zrod a realizace ideje národního divadla v českém divadelním hnutí.
 6. Romantismus a české divadlo.
 7. Nástup realismu na českých scénách.
 8. Česká moderna a její vliv na utváření podoby českého divadelnictví v 90. letech 19. století a v prvních dvou desetiletích 20. století.
 9. Činohra národního divadla za uměleckého vedení Jaroslava Kvapila.
 10. Divadlo a drama v nových podmínkách Československé republiky. Hlavní vývojové tendence v českém divadelnictví mezi světovými válkami.
 11. Česká divadelní avantgarda.
 12. České divadlo v zápase proti fašismu.
 13. Vzestup českého divadla na sklonku 50. let a v 60. letech 20. století (ve srovnání s předcházejícím obdobím od roku 1945).
 14. České divadlo a drama po roce 1989 (ve srovnání se situací v době normalizace).
 15. Současné české divadlo a drama.

 

III. TEORIE DIVADLA A DRAMATU


 1. Pojem divadlo a jeho proměny. Základní předpoklady vzniku a existence divadla. Umělecká specifičnost divadla a jeho místo v rámci ostatních umění.
 2. Čas a prostor v divadle a v dramatu.
 3. Složky divadelního výrazu, jejich hierarchie v divadelním artefaktu. Výstavba inscenace a její složky.
 4. Metody a techniky moderního herectví a jejich představitelé.
 5. Divadlo jako instituce.
 6. Myšlení o divadle. Hlavní představitelé světové a české divadelní teorie.
 7. Mimoumělecké kontexty divadla: divadlo jako sociologický jev, divadlo jako hra a rituál, divadlo jako komunikace.
 8. Specifičnost divadelního textu. Drama, pokusy o jeho definice. Stavba dramatu.
 9. Vyjadřovací prostředky herce (herecká průprava).
 10. Divadelní druhy a žánry, žánry dramatu.
 11. Proměny dramatu. Vývoj dramatu v kontextu dějin divadla.

 

 

 1. DRAMATURGIE KULTURY

 

 1. Co je dramaturgie: definice a smysl pojmu, obsah dramaturgické činnosti, postavení dramaturgie v systému divadla. Dramaturgie divadelní a dramaturgie kulturní.
 2. Dramaturgická volba a umělecký program divadla s přihlédnutím k různým typům divadla.
 3. Proces a harmonogram vzniku divadelní inscenace, podíl a vztah jednotlivých složek v ní (s důrazem na dramaturgickou práci).
 4. Sestavování a tvorba dramaturgického plánu. Získávání informací o dramatických textech, spolupráce s divadelními agenturami, autory a překladateli.
 5. Výběr předlohy (dramatické či literární) pro divadelní inscenaci a další práce s ní (textové úpravy, revize překladu, analýza, interpretace, dramaturgicko-režijní koncepce).
 6. Management divadelní/kulturní akce, spolupráce s médii, redakční práce: příprava a realizace programu, propagačních materiálů a informací po tiskovou konferenci, public relations, reklama.
 7. Festival jako umělecké dílo. Dramaturgie festivalu (divadelní, filmový, hudební a kulturní multižánrový festival).
 8. Fundraising a jeho role v rámci kulturní akce či chodu kulturní instituce.
 9. Práce s publikem. Podstata, cíl, základní techniky a konkrétní příklady uměleckého vzdělávání.
 10. Vztah divadla a filmu. Vztah divadla a rozhlasu.

 

Bejrútský nářez

Israel Horovitz: Bejrútský nářez

Drama čtyř lidí na pozadí válečného konfliktu uprostřed zuřící arabsko-izraelské války.
Lidí, kteří se ocitnou v jednom z pokojů libanonského hotelu v době bombardování města a čekají na
odsun.
S pomalu plynoucím časem vystupují na povrch nejen jejich charaktery, ale také řada otázek.
Je lepší být mrtvý, nebo zotročený?
A je v tom vlastně rozdíl?


Jednoaktovou hru amerického dramatika Israela Horovitze z roku 2006 mohli diváci spatřit poprvé na
divadelním jevišti v prosinci 2014. Posluchači tehdejšího 2. ročníku oboru Kulturní dramaturgie se
zaměřením na divadlo Slezské univerzity v Opavě ji nastudovali ve spolupráci s ostravským
divadelním sdružením THeatr Ludem. Díky podpoře Nadace Život umělce ji uvedli ve světové
premiéře v komorním prostoru ostravské Staré Arény.
Inscenace se setkala s obrovským ohlasem: zaujala nejen v místním kontextu (řada repríz v Ostravě a
Opavě), ale dokázala oslovit publikum (i odborné) také v Praze či na divadelním festivalu Hobblík &
Mumraj! v Hodoníně. Zde sklidil Bejrútský nářez roku 2015 hned dvojí úspěch: ocenění pro Jakuba
Plaskuru za herecký výkon v roli Benjyho a doporučení inscenace k účasti na festivalu Mladá scéna
2015 v Ústí nad Orlicí.
Další z mimořádných repríz proběhla 2. března 2015 v pražském divadle D21. Její atmosféru zachytila
recenze Tomáše Dvořáka  publikovaná na stránkách Pardubického deníku následujícího dne:
„Studentské představení mělo neobyčejnou sílu, komorní prostory pražského divadla D21 pak ještě více
umocňovaly jeho naléhavost. Člověk si připadal, jako by se v hotelovém pokoji ocitl společně se čtyřmi hlavními
hrdiny… Klobouk dolů před touto studentskou jednoaktovkou, za jakou by se nemusely stydět ani leckteré
profesionální scény…“

 

Studenti tehdejšího 2. ročníku KDD se na realizaci díla podíleli nejen jako herci, ale také jako
dramaturgové, tvůrci scénografie a light designu, produkční a technikové. Režie se ujala dvojice
absolventek oboru z roku 2010.

 

Režie Gabriela Krečmerová a Pavla Masaříková
Dramaturgie Jakub Plaskura a Tereza Kmoníčková
Light design Marek David
Produkce Kateřina Vozňáková
Scénografie Eliška Bambuleová
Osoby a obsazení:
Nasa Isabela Moravcová
Benjy Jakub Plaskura
Jake Matěj Keberle
Sandy Kristýna Plešková
Premiéra: 17. 12. 2014 v divadle Stará aréna (Ostrava).
Reprízy: 14. 1. 2015 (Stará aréna Ostrava), 10. 2. 2015 (Stará aréna Ostrava), 21. 3. 2015 (festival
Hobblík a Mumraj! v Hodoníně, kde inscenace získala doporučení na celostátní přehlídku
studentských divadelních souborů Mladá scéna v Ústí nad Orlicí a Jakub Plaskura obdržel čestné
uznání za herecký výkon), 21. 4. 2015 (Opavský majáles, Loutkové divadlo Opava), 19. 6. 2015 (v
rámci komponovaného pořadu Nářez v Troppau, Klub Art Opava), 2. 3. 2016 (Divadlo D21 Praha), 9.

3. 2016 (Loutkové divadlo Opava – oficiální derniéra), 10. 5. 2017 (Opavský majáles, Loutkové divadlo
Opava).

Cyklus Setkání s osobností

Cyklus Setkání s osobností

Smyslem unikátní série diskusí s mimořádným hostem z umělecké sféry je představit jeho životní
cestu, dosavadní zkušenosti a způsob přemýšlení.
Pozvaná osobnost, které si ceníme z osobního i profesního hlediska, má sloužit studentům jako vzor
– jako příklad hodný následování.

Letní semestr 2014/2015
Magdalena Frydrych Gregorová – dramatička a dramaturgyně
Štěpán Pácl – činoherní režisér
Zimní semestr 2015/2016
Milan Šotek – dramatik, dramaturg Národního divadla v Praze, principál nezávislé pražské scény
Cabaret Calembour
Letní semestr 2015/2016
Eva Mikulášková – operní dramaturgyně Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
Lenka Lagronová – dramatička
Zimní semestr 2016/2017
Dominik Beneš – operní režisér
Letní semestr 2016/2017
Tereza Sochová – vedoucí produkce a tajemnice divadla DISK, šéfka PR DAMU, ředitelka nezávislé
pražské scény Cabaret Calembour