Mgr. JIŘÍ SIOSTRZONEK, PhD.

ŽIVOTOPIS

Narozen 31. 3. 1954 v Opavě. V letech 1987–1992 absolvoval externí studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (titul Mgr.) V letech 2001–2006 studoval v doktorandském programu obor andragogika–sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2004 absolvoval měsíční stáž na Jagellonské univerzitě v Krakově.

Přednáší na českých univerzitách, zároveň hostuje na univerzitách v Poznani, Katovicích, Krakově, Vratislavi. Je zástupcem vedoucího Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Od roku 1993 vyučuje základy sociologie a psychologie umění tamtéž, od roku 1995 i dějiny výtvarného umění a dějiny filmu, pro Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU přednáší sociologii kultury, animaci kultury. Externě vyučuje vizuální sociologii na Palackého univerzitě v Olomouci na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií a přednáší na UTB ve Zlíně. Je členem Akademických senátů FPF a senátu SU, dále členem mediální rady České televize Ostrava. Je rovněž předsedou občanského sdružení Společnosti přátel muzea Hlučínska.

 

 

VÝUKA PŘEDMĚTŮ

Sociologie kultury, Animace kultury

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Monografie, stati v knihách, monografiích

SIOSTRZONEK, Jiří. Jaromír Čejka – Jižní Město, fotografický projekt z pražského sídliště z počátku osmdesátých let 20. století. PositiF, Praha 2014, s. 189, ISBN 978–80–87407–11–0.

SIOSTRZONEK, Jiří. Návrat domů aneb cesta legionáře Václava Balcara kolem světa. PositiF, Praha 2013. ISBN 978–80–87407–07–3

SIOSTRZONEK, Jiří. Jaroslav Charfreitág -Cesta do Nového světa 1902–1903. PositiF, Praha 2013. ISBN 978–80–87407–07–3.

SIOSTRZONEK, J. Jan Langer: Století Češi. OKO, Opava 2013. ISBN 978–80–905396–0–0.

 

Články v nerecenzovaných časopisech, sbornících, katalozích (výběr)

Studie:

Stati ve sbornících (výběr):

SIOSTRZONEK, Jiří. In 5 let/KLUB ART/ 2009 – 2014. Opava: OKO, 2014, s. 86 – 86.

SIOSTRZONEK, Jiří. In Hodnoty, které chráníme. 20 let městské památkové zóny Opava. Opava, Ostrava 2014, ISBN 978–80–905991–0–9, ISBN 978–80–85034–71–4. s. 104 – 105.

SIOSTRZONEK, Jiří. Iva Mrázková Mosty/ Bridges. Text v katalogu k výstavě. OKO Opava, 2014 s. 7 – 10. ISBN 978–80–905396–3–1.

SIOSTRZONEK, Jiří. Adam Dostál- obrazy, fotografie, objekty. Text v katalogu k výstavě. Galerie Caesar, Olomouc 2014.

SIOSTRZONEK, Jiří. Umění jako návod k proměně vnímání. In.: Prace kulturoznawcze XIV/2. Natura w granicach kultury. WUW Wroclaw, 2012, s. 13 –23. ISSN 0239–6661.

SIOSTRZONEK, Jiří. Hledání identity českého člověka v dokumentární fotografii v 80. a 90. letech dvacátého století. In: Co je české, to je hezké. Sborník esejů na téma české identity v umění a v kreativních a kulturních průmyslech. Institut umění – Divadelní ústav v Praze, Praha 2012, s. 176 –198. ISBN 978–80–7008–289–8.

SIOSTRZONEK, Jiří. Fotograficzna i socjologiczna interpretacj a krajobrazu. In.: Kultura jako kultura. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. Wroclaw, 2011. s. 253 – 263. ISBN 978–83–229–3240–7.

SIOSTRZONEK, Jiří. K čemu slouží fotografům (nejen) sociologická znalost. ed. Siostrzonek, J.: In: Fotografie a sociologie. Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 37 –79. ISBN 978–80–7248–656–4.

SIOSTRZONEK, Jiří. Fotografovanie jako sposób umozliwiania poetyckej egzystencji oraz przekazywania wartości. In: Spoleczne dysursy sztuki fotografii. ASP Poznan, Poznan 2010. s. 77–87. ISBN 978–83–88400–50–6

SIOSTRZONEK, Jiří. Animační metody při výuce společenských věd a umění v rámci celoživotního vzdělávání. In. Sborník Animácia euroobčaianstva v miestnej kulture v SR. NOC, Bratislava 2008. 1–37s., ISBN 978–80–7121–301–7.

SIOSTRZONEK, Jiří. Proměny individuálních hodnot člověka jako předpoklad změn ve společnosti. Przemiany indiwidualnych wartości czlowika jako przeslanka zmian zachodzacych w spoleczeństwie. In.: Sborník Wolność, Równość… Sztuka! Galerie Szara v Těšíně. s. 14–32, ISBN 83–923036–1-X. SIOSTRZONEK, Jiří. Příspěvek k animaci kultury. In: Nové impulzy – rozvoj místní kultury. Sborník Národné osvetové centrum, Bratislava 2006, s.121–142. ISBN 80–7121–269–5.

SIOSTRZONEK, Jiří. Nauczanie socjologii w Instytucie Twórczej Fotografii / Výuka sociologie na Institutu tvůrčí fotografie. In: Fotografie dokumentalna w projektach fotograficznych /Dokumentární fotografie ve fotografických projektech. Sborník mezinárodní konference věnované dokumentární fotografii, Galerie Szara, Czieszyn, Slezská univerzita, Opava 2005, s. 39–59. ISBN 83–923036–0–1.

Texty v katalozích (výběr):

Mrtvé město – Opava 1945. (Texty: Dalibor Halátek, Jiří Siostrzonek), PositiF, Praha 2015. Vydalo Statutární město Opava, ISBN 978–80–87407–14–1. Dream Factory Ostrava – 4. ročník divadelního festivalu. (Texty: Tomáš Suchánek, Jiří Siostrzonek), OVArt,o.s. Ostrava 2012. Fojtík, L.: Laciní fórové. Vlastní tisk. 2011. Vebr, I.: Transformace. MSK, Krajský úřad, Opava 2010. ISBN 978–80–254–8810–2. Evžen Sobek: Life in Blue. Brno, 2008. ISBN 978–80–254–1471–2. Dvě města – dvě university. Dwa miasta- dwa uniwersytety. Galerie Magna, Ostrava, 2005. ISBN 80–7248–323–4.

Spolupráce na filmových profilech fotografů pro Českou televizi (náměty, scénáře, redaktorská práce):

Jindra ze Sovince, 1997, 70 min. (n., s., rp.), Dita Pepe, 2007, 10 min. (rp.), Evžen Sobek, 2007, 6 min. (rp.) Jitka Horázná, 2008, 6 min. (n., rp.), Imrich Veber, 2010, 6 min., (n.,s.), Milan Borovička, 2011, 6 min, (n., rp.), Arkadiusz Gola, 2011, 6 min. (n.,s., rp.), Jaroslav Charfreitág, 2012 (n,s,r), Gustav Ulrich, 2012 (n,s,r).

 

Učební texty (skripta, opory pro kombinované studium)

SIOSTRZONEK, Jiří.( ed.): Fotografie a sociologie. Slezská univerzita v Opavě, 2011. ISBN 978–80–7248–656–4.

SIOSTRZONEK, Jiří. Animace kultury (polské inspirace). ITF SU v Opavě 2008, 104 s. ISBN 978–80–7248.

 

 

TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST

Od roku 1997 se podílí se na dramaturgii multižánrového festivalu Další břehy a Domu umění v Opavě. Člen řady dalších kulturních nadací a občanských sdružení.

V letech 2006 – 2009 byl spoludramaturgem Jazzového klubu v Opavě.

V letech 1995–2003 byl vedoucím a spoludramaturgem Univerzitního klubu SU v Opavě, kde připravil a realizoval přes 890 pořadů, přednášek a výstav.

Od roku 1973 vedl filmový klub v Opavě.

Od roku 1980 se dramaturgicky podílel na festivalu Diafon v Opavě.

Od roku 1980 byl v dramaturgické radě Klubu mladých a organizoval Filmové dialogy.

Od roku 1990 organizuje v Opavě mezinárodní festival dokumentárních filmů „Jeden svět“.

Člen poroty Trienále architektury, Krakov 2009.

Od roku 2007 je předseda poroty mezinárodní fotografické soutěže v Rybniku (Polsko) se zaměřením na industriální fotografii FOTOPEIN.

Od roku 2010 dramaturg „Klubu dokumentárního filmu OKO při Obecním domě v Opavě“.

Autor několika sbírek poezie (např. Jednou, Praha 1987).

Je režisérem a dramaturgem Gerontologického divadelního souboru (od roku 1996) a hudebního tělesa Děsně fajn (od roku 1982)

Je spoluautorem několika realizovaných divadelních her a scénářů (např. Pobřežní hlídka, Kam zmizel John Plymouth?, Čikita a Pepito, Tichá noc v tiché domácnosti atd. cca 250 repríz v ČR a na Slovensku).

Prakticky i teoreticky se zabývá výtvarným uměním. Ve své výtvarné tvorbě se orientuje na strukturální grafiku, kterou představil na autorských i skupinových výstavách.

Ilustroval několik knih – např. Eva Syřišťová: Skupinová psychoterapie psychóz (Praha 1989), Anastáz Opasek: Z té dálky (Mnichov 1990), Eva Syřišťová: Puklý čas (Brno 1991), Eva Syřištová: Člověk v kritických životních situacích (Praha 1994), Paul Celan: Domov v bezdomoví (Praha 1994).

Od roku 1996 se s Dr. Martinem Klimešem se podílel na dramaturgii Domu umění v Opavě, pro který organizačně připravil mnoho výstav a festival současného avantgardního a experimentálního umění Pohyb – zvuk – prostor.

Připravuje scénáře výstav, vzdělávacích, kulturních pořadů a externě spolupracuje s televizí a rozhlasem.

Spolupracuje s Českou televizí Ostrava (72 realizovaných scénářů pro hudební pořady, publicistika, dokumenty, Ta naše povaha česká, Babylon, Po půlnoci, Sváteční slovo, Kultura.cz aj)

Scénáristicky a redakčně se podílel na hodinovém dokumentu „Jindra ze Sovince“ o Jindřichu Štreitovi na hodinovém dokumentu o festivalu vysokých uměleckých škol „Zlomvaz“, je spoluautorem námětu k hodinovému dokumentu ČT „Sloužili u Wehrmachtu“. Sám rovněž fotografuje, vytvořil soubor Sakrální architektura na Hlučínsku, pracuje na souboru Skrytá poetika města aj.

Jako organizátor, sociolog i jako fotograf se podílel na projektech Lidé Hlučínska 90. let 20. století a Zlín a jeho lidé, Opava na prahu nového tisíciletí.

 

 

GRANTY A PROJEKTY

Je řešitelem a spoluřešitelem řady grantů v rámci FRVŠ, IGS, projektů Ministerstva kultury, Moravskoslezského kraje, Statutárního města Opavy. Je koordinátorem Pilotního projektu hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012.

2012–2015 se podílel na řešení projektu: Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektoriálních přístupů při studiu CZ.1.07/2.2.00/28.0271.

 

 

STUDIJNÍ POBYTY A PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ (včetně Sokrates/Erasmus)

V roce 2004 absolvoval měsíční stáž na Jagellonské univerzitě v Krakově. Realizoval pedagogické mobility v rámci projektu Erasmus na Institutu Kulturologie univerzity ve Vratislavi (2009–2014), na univerzitách v Bánské Bystrici, v Košicích. Odborná spolupráce s Institutem kulturologie na Vratislavské univerzitě v Polsku na projektu Místa paměti (spolupracují Instituty kulturologie ve Vratislavi, Lvově a ITF v Opavě) od roku 2010.

 

 

VYSTOUPENÍ NA KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH, SYMPOZIÍCH, WORKSHOPECH AD.

Od roku 209 se pravidelně aktivně zúčastňuje mezinárodních konferencí Instytuut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wroclawskiego, Opavská škola fotografie. Přednáška v rámci mezinárodního fotografického festivalu Tiff Wroclaw, 2012, Křehké zboží / Delikatne dobra / Fragile goods. Tiff festival: Proces w konstrukcji. Dernisáž. Wroclaw, 2012.

V roce 2006, 2014 organizoval mezinárodní konferenci na téma Fotografie a sociologie v Opavě.

V roce 2014 se podílel na organizaci a přednášel na mezinárodní konferenci v Katovicích – Zabrze.

 

 

OCENĚNÍ

2004: Medailí C. Lelka za kulturní přínos na Hlučínsku.

2007: Cena Petra Bezruče statutárního města Opavy za dlouholetý kulturní přínos městu

2010: Stříbrná medaile Slezské univerzity v Opavě.

 

 

Napsat komentář