Povídková soutěž: Vlasti a múzám

Obor Kulturní dramaturgie Slezské univerzity v Opavě vyhlašuje k příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa literární soutěž „Vlasti a múzám“ o nejlepší povídku na téma vlastenectví, láska k vlasti, občanství. Zapojit se do soutěže může kdokoliv od 13 do 100 let. Zasílat můžete v tištěné i elektronické podobě. Do 28. 9. 2018, vyhlášení vítězů proběhne do 28. 10. 2018.

 Text k inspiraci:

Patriae et musis – Vlasti a múzám. Tak zní věnování na průčelí Stavovského (dříve Nosticova) divadla v Praze, které nechal postavit osvícenský aristokrat František Antonín hrabě Nostic-Rieneck. Hrabě Nostic, ač byl vychován německy a česky nedokázal sestavit smysluplnou větu, se považoval za Čecha a své vlastenectví nespojoval s národem či jazykem, ale územím, ve kterém by měly národy žít v souladu, rovnováze a lásce k společné vlasti.
 Literární soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií.
  1. Kategorie – mládež: 13-17 let
  2. Kategorie – studenti: 18-25 let
  3. Kategorie – dospělí: 26-100 let

Soutěžní práce bude hodnotit komise, v níž budou zasedat hodnotící z řad studentů Kulturní dramaturgie, odborných pedagogů Kulturní dramaturgie SLU a člen spolku Vlastenci.cz. Z každé kategorie budou oceněny 3 nejlepší práce.Vítězné povídky ve všech třech kategoriích získají zvláštní cenu v podobě nastudování jejich vítězných prací studenty KDD v podobě scénického čtení na literárním večeru v rámci studentského festivalu Na cestě v listopadu 2018.

Své práce SPOLEČNĚ S TOUTO PŘIHLÁŠKOU
Přihláška soutěž KDD
zasílejte buď elektronicky na email: kdd.soutez@gmail.com 

nebo na adresu:
Kulturní dramaturgie
Slezská univerzita v Opavě 
Bezručovo nám. 885/14, Předměstí, 746 01 Opava

Účastník soutěže dává souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailový kontakt, adresa, včetně kontaktu na zákonného zástupce.

Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku (v tištěné podobě nebo elektronicky naskenovanou), ve které uvedou: Název povídky, jméno a příjmení, datum narození, adresu, e-mail, telefon, u nezletilých kontakt na zákonného zástupce s jeho podpisem

Organizátoři se zavazují, že údaje o účastn

ících nebudou komerčně zneužity, ani poskytnuty třetím osobám.

Autor uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a současně uděluje souhlas se zveřejněním soutěžního textu v dokumentech vyhlašovatele a organizátorů soutěžev souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Současně autor prohlašuje, že odevzdaná soutěžní práce je jeho vlastním dílem.Účastník soutěže poskytuje souhlas, aby fotografie pořízené v souvislosti s konáním projektu, byly uveřejněny v rámci medializace a závěrečného vyhodnocení.

Organizátoři:

Adam Poštolka
kontakt: adampostolka@gmail.com

Hasan Zahirović – šéf oboru KDD

 

Napsat komentář