PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

POŽADAVKY NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:
1) písemná talentová část – talentová zkouška (TZ) formou testu prověřuje nadání uchazeče a hlubší znalosti z divadelní oblasti, z oblasti českého (slovenského) jazyka, literatury, filmu a všeobecné znalosti z oblasti kultury a společenského dění. Součástí testu je analýza úryvku z vybraného dramatu nebo analýza ukázky záznamu divadelního představení.
2) ústní část – ústní zkoušku (ÚZ) vykonávají jen úspěšní absolventi talentové zkoušky. Zjišťuje další schopnosti uchazeče, zároveň se také jedná o rozpravu nad zaslanými materiály (seznam zhlédnutých inscenací či přečtených dramatických textů, vlastní tvorba literární nebo dramatická, recenze, úvahy, analýzy apod.)
Zájemci o studium oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo dodají /stačí mailem/ seznam zhlédnutých inscenací a přečtených dramatických textů, dále vlastní tvorbu (literární díla, dramatická díla, recenze, úvahy, analýzy, atd.). Podklady se můžou poslat mailem nebo doručit na pracoviště Ústavu bohemistiky a knihovnictví (kontakt: Ústav bohemistiky a knihovnictví, Masarykova třída 37, 746 01, Opava) s patřičným předstihem, a to nejpozději 14 dní před konáním přijímacích zkoušek (o datu konání přijímacích zkoušek budou zájemci informování příslušnou pozvánkou studijního oddělení). Obálku je nutné označit heslem „Kulturní dramaturgie – přijímací řízení“.
Obě části přijímací zkoušky probíhají v týž den.
Bodové ohodnocení zkoušek: písemná talentová zkouška (TZ): min. bodů – 20, max. bodů – 50, ústní zkouška (ÚZ): min. bodů – 25, max. bodů – 50
DOPORUČENÁ LITERATURA
 • BERNARD, Jan: Co je divadlo? Praha: SNP, 1983
 • BROCKETT, Oscar G.: Dějiny divadla. Praha: Lidové noviny, 2001
 • CÍSAŘ, Jan: Přehled dějin českého divadla. Praha: AMU, 2006
 • DVOŘÁK, Jan: Alt. divadlo: slovník českého alternativního divadla. Praha: Pražská scéna, 2000
 • DVOŘÁK, Jan: Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak : kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004
 • GRONEMEYER, Andrea: Divadlo. Brno: Computer Press, 2004
 • HOŘÍNEK, Zdeněk: Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech. Praha: Divadelní ústav, 1995
 • HOŘÍNEK, Zdeněk: Úvod do praktické dramaturgie. Praha: ÚKVČ, 1980
 • KAZDA, Jaromír: Kapitoly z dějin divadla. Jinočany: H & H, 1998
 • MOUSSINAC, Léon: Divadlo od počiatku po naše dni. Bratislava, 1965
 • PAVIS, Patrice: Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003
 • PAVLOVSKÝ, Petr a kol.: Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník. Praha: Libri, 2004.
 • PTÁČKOVÁ, Věra: Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982
 • ZAVARSKÝ, Ján: Kapitolky zo scénografie. Bratislava, 1989
 • RICHTER, Luděk: Praktická dramaturgie v kostce. Praha: DDD, 2003
 • STEHLÍKOVÁ, Eva: Antické divadlo. Praha: Karolinum, 2005
 • VODIČKA, Libor: České divadlo 20. století. Brno: CERM,

Napsat komentář